Szukaj wg marki pojazdu

Marka

Model

Generacja

Historia wyszukiwań

Szukaj wg producenta

Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie produkty (bez dopasowania do konkretnego modelu auta) kliknij przycisk poniżej

Oświadczenie gwarancyjne

 1. Użyte w dalszej części określenia oznaczają:

  1. Gwarant- Asports Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, prowadząca sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym z adresem www.offroad-express.com, z siedzibą przy ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000769031, o Numerze Identyfikacji Podatkowej 6793179906 i kapitale zakładowym w kwocie 5 000,00 zł;

  2. Kupujący – klient dokonujący zakupu Produktu od Gwaranta;

  3. Produkt – towary kupione za pośrednictwem strony internetowej Gwaranta,

  4. Strony – Gwarant i Kupujący.

 2. Produkt zakupiony u Gwaranta objęty jest gwarancją jakości przez okres 24 miesięcy od daty doręczenia Produktu.

 3. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady fizycznej Produktu, jeżeli wada ujawni się w terminie 24 miesięcy od daty doręczenia Produktu.

 4. Usunięcie wady fizycznej Produktu może polegać na dokonaniu naprawy Produktu, wymianie Produktu na wolny od wad, obniżeniu lub zwrocie zapłaconej ceny Produktu. Gwarant samodzielnie decyduje o sposobie usunięcia wady.

 5. Usunięcie wady nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 60 dni kalendarzowych liczonym od daty doręczenia Produktu do Gwaranta.

 6. Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu wskazanego w ust. 5 powyżej, jeżeli po uwzględnieniu w danym przypadku rodzaju wady, sposobu jej usunięcia oraz właściwości technologicznych, realny czas potrzebny na usunięcie wady okaże się dłuższy niż 60 dni kalendarzowych. Gwarant każdorazowo poinformuje Kupującego o wydłużeniu terminu.

 7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie.

 8. W braku innych ustaleń pomiędzy Stronami, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Produkt (po uprzednim uzgodnieniu terminu) pod adres: Kokotów 657, 32-002 Węgrzce Wielkie.

 9. Gwarancją nie są objęte:

  1. mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez Kupującego,

  2. uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania i przechowywania Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem Produktu,

  3. naprawy podjęte przez nabywcę we własnym zakresie,

  4. uszkodzenia powstałe w wyniku używania z innymi produktami, nie spełniającymi warunków określonych w specyfikacji technicznej Produktu

  5. wady powstałe wskutek zdarzeń losowych, takich jak: pożar, powódź, zalanie, działanie wysokich temperatur

  6. wady, o których Kupujący został powiadomiony przy zakupie Produktu za odpowiednim obniżeniem ceny.

 10. Kupujący traci uprawnienia gwarancyjne w wypadku:

  1. upływu okresu gwarancji;

  2. nieautoryzowanych ingerencji w Produkt dokonanej przez Kupującego lub osoby trzecie.

 11. Zgłoszenie gwarancyjne może zostać złożone mailowo pod adresem sales@offroad-express.com lub listownie na adres Gwaranta podany na wstępie niniejszego oświadczenia.

 12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności przedmiotu sprzedaży z umową.

POBIERZ PDF