Szukaj wg marki pojazdu

Marka

Model

Generacja

Historia wyszukiwań

Szukaj wg producenta

Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie produkty (bez dopasowania do konkretnego modelu auta) kliknij przycisk poniżej

REGULAMIN OPINII SKLEPU INTERNETOWEGO OFFROAD-EXPRESS.COM

 1. §1 [Postanowienia ogólne]

  1. Niniejszy regulamin określa zasady dodawania zapytań oraz opinii na temat produktów zamieszczonych na stronie sklepu internetowego offroad-express.com i ich weryfikacji przez prowadzący w/w sklep spółkę pod firmą Asports Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, z adresem ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000769031, o Numerze Identyfikacji Podatkowej 6793179906 (dalej jako: odpowiednio Regulamin i Usługodawca)

  2. Wysyłając zapytanie lub opinię na stronie sklepu, jego użytkownik (dalej jako Użytkownik) akceptuje postanowienia Regulaminu.

 2. §2 [Zasady dodawania opinii i zapytań]

  1. Zamieszczenie opinii dotyczącej danego towaru powinno być dokonane po dokonaniu jego zakupu w sklepie internetowym offroad-express.com.

  2. W celu dodania opinii pod określonym produktem, Użytkownik jest zobowiązany podać swoje prawdziwe dane (imię, adres e-mail). Powyższe dane mogą zostać wykorzystane do weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.

  3. Usługodawca jest uprawniony do dokonania weryfikacji zamieszczonej przez Użytkownika opinii lub zapytania w każdym czasie.

  4. Użytkownik jest zobowiązany zamieścić opinię lub zapytanie nienaruszające zarówno obowiązujących przepisów prawa, jak i praw osób trzecich.

  5. Zakazane jest zamieszczanie:

   1. opinii niepoprzedzonej nabyciem towaru w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej;

   2. opinii lub zapytania zawierających treści nielegalne w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), tj. treści, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa (dalej jako: Nielegalne treści);

   3. opinii lub zapytania naruszających dobre obyczaje i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

   4. opinii lub zapytania naruszających prawa Usługodawcy, jak i praw osób trzecich;

   5. opinii lub zapytania przez opłaconych bądź nierzeczywistych użytkowników (tzw. boty), wystawionych jedynie w celu manipulowania oceną danego towaru;

   6. opinii niedotyczącej opiniowanego produktu bądź niezawierającej treści merytorycznej

  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia odpowiednio opinii lub zapytania w przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej.

  7. Treści opinii lub zapytań Użytkowników mogą być, w razie potrzeby, udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

 3. §3 [Zasady weryfikacji opinii]

  1. Usługodawca ma prawo do moderowania opinii lub zapytań. Poprzez moderowanie rozumie się działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane przez Usługodawcę, którego celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie Nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z jego usług, przekazywanych przez Użytkowników, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez Użytkownika, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta.

  2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by opinie pochodziły od Użytkowników, którzy faktycznie używali bądź nabyli produkt w sklepie internetowym offroad-express.com.

  3. Usługodawca zamieszcza wszystkie opinie, zarówno te pozytywne, jak i negatywne, z wyłączeniem tych naruszających Regulamin bądź powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  4. Ogólna ocena Użytkowników dla produktu to średnia arytmetyczna wyliczona na podstawie indywidualnych ocen Użytkowników.

  5. Opinia wystawiona przez Użytkownika, która uprzednio dokonała zakupu w sklepie internetowym offroad-express.com, jest oznaczona jako zweryfikowana opinia/potwierdzony zakup.

  6. Weryfikacja, czy opinię zamieszcza osoba, która dokonała zakupu w sklepie internetowym offroad-express.com odbywa się w oparciu o dane Użytkownika – jego konto w ramach sklepu internetowego Usługodawca i/lub adres email.

  7. Usługodawca stosuje zabezpieczenia przeciwko botom (CAPTCHA), mający na celu eliminacje opinii dodawanych w sposób zautomatyzowany.

 4. §4 [Mechanizmy zgłaszania i działania]

  1. Usługodawca wdrożył mechanizm umożliwiający dowolnej osobie lub dowolnemu podmiotowi zgłoszenie im obecności w ich usłudze określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne treści. Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail admin@offroad-express.com. Informacja o możliwości zgłoszenia jest dostępna na stronie internetowej sklepu internetowego https://offroad-express.com/ wraz z odnośnikiem do pełnego tekstu Regulaminu.

  2. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać wszystkie poniższe elementy:

   1. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią Nielegalne treści;

   2. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi Usługodawcy;

   3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;

   4. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

  3. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Ponadto, Usługodawca powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.

  4. Usługodawca przedstawi wszystkim zainteresowanym Użytkownikom jasne i konkretne uzasadnienie w odniesieniu do następujących ograniczeń nałożonych ze względu na fakt, iż informacje przekazane przez Użytkownika stanowią Nielegalne treści lub są niezgodne z warunkami korzystania z usług Usługodawcy:

   1. ograniczenia w zakresie widoczności określonych informacji przekazywanych przez Usługodawcę, w tym usuwanie treści, uniemożliwianie dostępu do treści lub depozycjonowanie treści;

   2. zawieszenie, zakończenie lub inne ograniczenie płatności pieniężnych;

   3. zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi w całości lub w części;

   4. zawieszenie lub zamknięcie konta Użytkownika.

  5. Ust. 4 powyżej ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Usługodawca zna odpowiednie elektroniczne dane kontaktowe. Ustęp, o którym mowa powyżej ma zastosowanie najpóźniej od dnia nałożenia ograniczenia, bez względu na powód i sposób jego nałożenia.

  6. Ust. 4 powyżej nie ma zastosowania w przypadku, gdy informacje są wprowadzającymi w błąd treściami handlowymi o dużej objętości.

  7. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 4 powyżej będzie zawierać co najmniej następujące informacje:

   1. wskazanie czy decyzja obejmuje usunięcie informacji, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności informacji lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich informacji albo nakłada inne środki, o których mowa w ust. 4, w odniesieniu do informacji, oraz w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;

   2. fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego zgodnie z ust. 1 powyżej czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy oraz gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;

   3. w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do treści wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;

   4. jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie Nielegalnych treści, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane informacje za Nielegalne treści;

   5. jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności informacji z warunkami korzystania z usług Usługodawcy, wskazanie podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane informacje za niezgodne z tą podstawą;

   6. jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących możliwości odwołania się od decyzji.

 5. §5 [Odpowiedzialność]
  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na stronie sklepu internetowego offroad-express.com, pod warunkiem, że Usługodawca:

  1. nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub Nielegalnych treściach, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub Nielegalnych treściach; lub

  2. podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Nielegalnych treści, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.

 6. §6 Postanowienia końcowe

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem, który zamieścił opinię na stronie sklepu internetowego offroad-express.com pod pozostawionym adresem e-mail.

  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści Regulaminu z ważnych powodów takich jak zmiana w obowiązujących przepisach prawa, zmiany technologiczne czy zmiany funkcjonowania usług Usługodawcy. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie internetowej sklepu.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu sklepu internetowego offroad-express.com.