Szukaj wg marki pojazdu

Marka

Model

Generacja

Historia wyszukiwań

Szukaj wg producenta

Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie produkty (bez dopasowania do konkretnego modelu auta) kliknij przycisk poniżej

Regulamin

Sklep Internetowy www.offroad-express.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

  1. §1 Postanowienia ogólne

   1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.offroad-express.com.

   2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.offroad-express.com prowadzony jest przez spółkę pod firmą Asports Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, z adresem ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000769031, o Numerze Identyfikacji Podatkowej 6793179906 i kapitale zakładowym w kwocie 5 000,00 zł.

   3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem § 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

   4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie pod adresem internetowym www.offroad-express.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

   5. Regulamin jest integralną częścią Transakcji pomiędzy Klientem a Sprzedającym zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

   6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

   7. Definicje:

    1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

    2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

    3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

    4. KLIENT – podmiot lub osoba, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą oraz odpowiednio podmiot lub osoba korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

    5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

    6. KONSUMENT

     1. osoba fizyczna dokonująca zwykłych zakupów

     2. osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, uprawnień przysługujących w przypadku niezgodności towaru z umową oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli zawierana umowa nie ma charakteru zawodowego

    7. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

    8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom na automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

    9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

    10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

    11. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.offroad-express.com.

    12. SPRZEDAWCA – spółka pod firmą Asports Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, z adresem ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000769031, o Numerze Identyfikacji Podatkowej 6793179906 i kapitale zakładowym w kwocie 5 000,00 zł, z którą kontakt możliwy jest pod numerem telefonu: 12 312 53 86 oraz adresem e – mail: sales@offroad-express.com.

    13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

    14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

    15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

    16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

   8. Sprzedawca wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany z Usługami Elektronicznymi przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: admin@offroad-express.com. Klient może korzystać z tego samego punktu kontaktowego do bezpośredniej i szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub języku angielskim.

  2. §2 Usługi Elektroniczne w Sklepie Internetowym

   1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter. Sprzedawca określił ograniczenia, które nakłada w związku z korzystaniem z Usług elektronicznych, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Użytkowników – informacje dostępne są w odrębnym regulaminie dostępnych pod adresem https://offroad-express.com/pl/content/30-regulamin-opinii. W/w warunki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

   2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sales@offroad-express.com lub też pisemnie na adres: Asports Sp. z o.o., ul. Józefa Marcika 4, 30 -443 Kraków, POLAND.

   3. Formularz Zamówienia– korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

   4. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta albo złożenia Zamówienia Klient zostaje zapisany na Newsletter. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest dla Klientów niebędących konsumentami. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce wiadomości wysyłanej w ramach Newsletteru oraz poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sales@offroad-express.com lub też pisemnie na adres: Asports Sp. z o.o., ul. Józefa Marcika 4, 30 - 443 Kraków, POLAND.

   5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

   6. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

   7. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w §6 Regulaminu) Klient może składać na przykład:

    1. pisemnie na adres: Asports Sp. z o.o., ul. Józefa Marcika 4, 30 – 443 Kraków POLAND;;

    2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sales@offroad-express.com;

   8. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

   9. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

   10. Klient przesyłając, w ramach jakiejkolwiek funkcjonalności oferowanej przez Sprzedawcę, utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022.2509), w szczególności przesyłając pytania, komentarze oraz opinie (dalej jako: Utwory) jednocześnie udziela Sprzedawcy nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, czasowo i nieodwołalnej licencji na korzystanie z Utworów.

   11. Klient udzieli licencji na Utwory w szczególności na następujących polach eksploatacji:

    1. utrwalanie i zwielokrotnianie, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego czy techniką cyfrową;

    2. wprowadzanie do obrotu z zastosowaniem wszelkich dostępnych technik i w oparciu o umowy użyczenia, najmu lub dzierżawy, w tym wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, pobieranie pożytków;

    3. rozpowszechnianie we wszelkich formach, w tym wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w szczególności z wykorzystywaniem w sieci Internet i w innych sieci komputerowych;

    4. modyfikowanie, co obejmuje w szczególności prawo do korekty, tłumaczenia, przystosowywania, dokonywania przeróbek i zmian całości lub poszczególnych elementów;

    5. tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w tym dalszych utworów opartych na utworach lub ich poszczególnych elementach, co obejmuje w szczególności tłumaczenie, zmiany elementów graficznych, kolorystycznych, formatów wizualnych i przestrzennych a także korzystanie z tak powstałych utworów zależnych w zakresie i na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.

   12. Klient przesyłając Utwory Sprzedawcy, jednocześnie potwierdza, iż posiada pełne i nieograniczone prawa do Utworów i jest uprawniony do udzielenia licencji zgodnie z Regulaminem.

   13. W przypadku, gdy Klient nie jest uprawniony do udzielenia licencji na Utwory, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw autorskich, praw majątkowych lub innych praw do tych Utworów. Klient zobowiązuje się zwolnić Sprzedawcę od wszelkich roszczeń i odpowiedzialności w związku z takim naruszeniem praw. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Utworów przesłanych przez Klienta ani za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z treści tych Utworów.

  3. §3 Warunki Zawierania Umowy Sprzedaży

   1. Klient składa Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z §2 ust. 3 Regulaminu.

   2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

   3. Dostępność prezentowanych produktów jest ważna do wyczerpania zapasów, a podawane ceny nie stanowią oferty w myśl prawa handlowego. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty internetowego sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

   4. Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem Płatności uległy zmianie.

   5. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z §2 ust. 3 Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

   6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

    1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego;

    2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w §3 ust. 2 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

   7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na dany towar, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

   8. W przypadku zastosowania promocji, Sprzedawca poinformuje Klientów na stronie Sklepu Internetowego o najniższej cenie Produktów obowiązującej w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji.

  4. §4 Sposoby i Terminy Płatności za Produkt

   1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

    1. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

    2. płatność gotówką przy odbiorze osobistym;

    3. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

    Waluta Bank Numer rachunku
    PLN Bank Polska Kasa Opieki S.A 94 1240 5080 1111 0010 8876 3348
    EUR Bank Polska Kasa Opieki S.A PL 56 1240 5080 1978 0010 8876 3944
    SWIFT: PKOPPLPWXXX
    1. płatność elektroniczna lub kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności PayU.pl, obsługiwany przez PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495;

    2. płatność elektroniczna poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349).

   2. W przypadku skorzystania z metody płatności za pośrednictwem PayPal, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia ceny Produktu o równowartość kosztu obsługi transakcji przez w/w podmiot. Aktualne opłaty i prowizje można sprawdzić na stronie internetowej PayPal:

    1. - dla Konsumenta: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/paypal-fees

    2. - dla Przedsiębiorców: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/merchant-fees.

   3. Termin płatności:

    1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

    2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

  5. §5 Koszt, Sposoby i Termin Dostawy oraz Odbiór Produktu

   1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

   2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

   3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

    1. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa;

    2. przesyłka paletowa;

    3. odbiór osobisty dostępny pod adresem: Asports Sp. z o.o., Kokotów 657, 32-002 Węgrzce Wielkie – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00 - po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru.

   4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

    1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy;

    2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

   5. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

    1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy;

    2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

  6. §6 Reklamacja Produktu

   1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą) oraz w Ustawie o prawach konsumenta (jeżeli Klient jest Konsumentem). Dla Umów Sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, który zawiera Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio ze swoim biznesem, jednakże nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe.

   2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z Umową Sprzedaży. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

   3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

   4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

    1. pisemnie na adres: Asports Sp. z o.o., ul. Marcika 4, 30 – 443 Kraków;

    2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sales@offroad-express.com;

   5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

    1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji;

    2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, poprzez naprawę lub wymianę Produktu;

    3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

     Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

   6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

   7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Asports sp. z o. o., Kokotów 657, 32-002 Węgrzce Wielkie. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

   8. Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, jeżeli:

    1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży;

    2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży;

    3. brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży;

    4. brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt. §6 ust. 5 lit. b.;

    5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

   9. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania

  7. §7 Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji i Dochodzenia Roszczeń oraz Zasady Dostępu do tych Procedur

   1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

   2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

    1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

    2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

    3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

  8. §8 Prawo Odstąpienia od Umowy

   1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §8 ust. 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolny sposób, jednakże zalecane jest skorzystanie z formy:

    1. pisemnej na adres: Asports Sp. z o.o., ul. Marcika 4, 30 – 443 Kraków;

    2. elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sales@offroad-express.com;

   2. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

   3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

    1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

    2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

   4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

   5. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w §8 ust. 10 Regulaminu.

   6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Asports Sp. z o.o., Kokotów 657, 32-002 Węgrzce Wielkie.

   8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

   9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

    1. jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

    2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu;

    3. w przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

   10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

  9. §9 Postanowienia Dotyczące Przedsiębiorców

   1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

   2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

   3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

   4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

   5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

   6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

   7. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

   8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

   9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

   10. Prawem właściwym dla zobowiązań pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem, wynikających z niniejszego Regulaminu będzie prawo polskie.

  10. §10 Postanowienia końcowe

   1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

   2. Zmiana Regulaminu:

    1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

     1. zmian przepisów prawa;

     2. nałożenia określonych obowiązków przez organy państwa;

     3. usprawnienia działania Sklepu Internetowego;

     4. istotnych zmian w sposobie funkcjonowania Sklepu Internetowego;

     5. zmian oferty Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty.

      Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy.

    2. zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta, ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe z dnia 4 listopada 2022 r., ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  11. §11 Wzór Formularza Odstąpienia od Umowy

   1. Wzór Formularza Odstąpienia od Umowy - (Załącznik numer 2 do ustawy o PRAWACH KONSUMENTA)
    Wzór formularza odstąpienia od umowy

    (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

    –    Adresat:

    ASPORTS SP. Z O.O.
    ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków
    sales@offroad-express.com
    www.offroad-express.com

    –    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

    –    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

    –    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

    –    Adres konsumenta(-ów)

    –    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

    –    Data

    (*) Niepotrzebne skreślić.   Gotowy plik: pobierz

 1. §12 Postanowienia końcowe

   1. Przedmiot regulaminu

  Niniejszy regulamin określa warunki promocji Darmowa dostawa, organizowanej przez:

   1. spółkę Asports Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000769031, o Numerze Identyfikacji Podatkowej 6793179906; - tj. podmioty prowadzące sklep Offroad Express (dalej jako – odpowiednio –Promocja, Organizatorzy oraz Sklep).

  1. Zakres terytorialny Promocji

   1. Promocja obejmuje dostawy realizowane do kontynentalnych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Andory, Gibraltaru, Irlandii, Luksemburgu i Watykanu.

   2. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, z udziału w Promocji wyłączone są zamówienia w ramach których dostawa ma być realizowana na wyspy znajdujące się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej – przez co należy rozumieć tak państwa wyspiarskie będące członkami Unii Europejskiej (z wyłączeniem Irlandii), jak i wyspy morskie stanowiące terytorium państw wskazanych w ust. 1 powyżej.

  2. Warunki Promocji

   1. W ramach Promocji, klienci Sklepu będą uprawnieni do darmowej dostawy zakupionych towarów w Sklepie.

   2. Do skorzystania z Promocji upoważniony jest każdy klient dokonujący zakupów w Sklepie – tak z użyciem strony internetowej dostępnej pod adresem offroad-express.com, jak i składający zamówienie mailowo bądź telefonicznie, który:

    1. dokona jednoczesnego zakupu towarów za cenę większą lub równą kwocie 1999,00 zł lub 499,00 euro;

    2. zamówi towar z dostawą na adres zgodny z §2 niniejszego regulaminu;

    3. wybierze sposób dostawy oznaczony przez Organizatorów jako darmowa dostawa;

    4. zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

   3. Z udziału w Promocji wyłączone są zamówienia hurtowe, dla których warunki korzystania z darmowej dostawy reguluje §13 niniejszego regulaminu. Za zamówienie hurtowe Organizatorzy uznają wszelkie zamówienia składane przez podmioty, które korzystają z przewidzianych przez Organizatorów rabatów dla hurtowników.

   4. Organizator zastrzega sobie prawo do objęcia Promocją jedynie części form dostawy towarów. Informacje o formach wysyłki objętej Promocją będą każdorazowo wyświetlane w ramach funkcjonalności Sklepu oraz mogą być udzielone na życzenie przez biuro obsługi klienta Organizatorów.

   5. W przypadku dokonania przez klienta częściowego odstąpienia od umowy zawartej na odległość (tzw. zwrotu części zakupionych towarów) w efekcie którego ostateczna wartość zamówionych towarów będzie niższa niż wskazana w ust. 2 lit. a powyżej, Organizatorzy uprawnieni są do potrącenia kosztu wybranej przez klienta formy przesyłki ze zwracanej klientowi kwoty za towary, od zakupu których odstąpił.

  3. Czas trwania Promocji, zmiany regulaminu

   1. Promocja trwa od dnia 01 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

   2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji.

   3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym momencie trwania Promocji.

   4. Zakończenie Promocji oraz zmiany niniejszego regulaminu wejdą w życie wraz z momentem ich ogłoszenia pod adresem wskazanym w §6 ust. 2 niniejszego regulaminu. Informacja o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie dodatkowo przesłana drogą mailową tym klientom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie korespondencji od Organizatora (zarejestrowani użytkownicy, subskrybenci newsletteru).

  4. Reklamacje

   1. Reklamacje dotyczące Promocji można przesyłać w formie pisemnej na adres wybranego z Organizatorów, z dopiskiem „Reklamacja – Promocja Darmowa dostawa”

   2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail klienta.

   3. Organizatorzy rozpatrzą zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Organizatorom dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

   4. Komunikacja ze strony Organizatorów odbywać się będzie na adres e-mail klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

  5. Postanowienia końcowe

   1. Niniejszy regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy.

   2. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu, pod adresem https://offroad-express.com/pl/content/8-regulamin

   3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2021 r.

 2. §13 Regulamin promocji „Darmowa dostawa” w relacjach z klientem hurtowym

  1. Przedmiot regulaminu

   1. Niniejszy regulamin określa przewidziane dla klienta hurtowego warunki promocji „Darmowa dostawa” organizowanej przez spółkę Asports Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000769031, o Numerze Identyfikacji Podatkowej 6793179906; - tj. podmiot prowadzący sklep Offroad Express (dalej jako – odpowiednio – Promocja, Organizator oraz Sklep).

   2. Na potrzeby niniejszego regulaminu za klienta hurtowego uważa się klienta, któremu Organizator przyznał status klienta hurtowego i wiążące się z tym rabaty dla w/w (dalej jako Klient hurtowy). W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Organizator oświadcza, iż status Klienta hurtowego ma charakter stały, a postanowienia niniejszego regulaminu będą odnosić się także do zamówień złożonych przez Klienta hurtowego bez skorzystania z rabatu.

  2. Zakres terytorialny Promocji

   1. Promocja obejmuje dostawy realizowane do kontynentalnych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Andory, Gibraltaru, Irlandii, Luksemburgu i Watykanu.

   2. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, z udziału w Promocji wyłączone są zamówienia w ramach których dostawa ma być realizowana na wyspy znajdujące się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej – przez co należy rozumieć tak państwa wyspiarskie będące członkami Unii Europejskiej (z wyłączeniem Irlandii), jak i wyspy morskie stanowiące terytorium państw wskazanych w ust. 1 powyżej.

  3. Warunki Promocji

   1. W ramach Promocji, klienci Sklepu będą uprawnieni do darmowej dostawy zakupionych towarów w Sklepie.

   2. Do skorzystania z Promocji upoważniony jest każdy Klient hurtowy dokonujący zakupów w Sklepie – tak z użyciem strony internetowej dostępnej pod adresem offroad-express.com, jak i składający zamówienie mailowo bądź telefonicznie, który:

    1. dokona jednoczesnego zakupu towarów za cenę większą lub równą kwocie 1999,00 zł lub 499,00 euro;

    2. zamówi towar z dostawą na adres znajdujący się w jednym z państw wymienionych w pkt. 12.2. niniejszego regulaminu;

    3. wybierze sposób dostawy oznaczony przez Organizatora jako darmowa dostawa;

    4. zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

   3. Z udziału w Promocji wyłączone są zamówienia opłacane za pobraniem.

   4. Organizator zastrzega sobie prawo do objęcia Promocją jedynie części form dostawy towarów. Informacje o formach wysyłki objętej Promocją będą każdorazowo wyświetlane w ramach funkcjonalności Sklepu oraz mogą być udzielone na życzenie przez biuro obsługi klienta Organizatora.

  4. Odstąpienie od umowy i zwrot towarów

   1. Postanowienia niniejszego punktu mają zastosowanie do sytuacji, w której Klient hurtowy odstępuje od umowy zawartej na odległość na mocy regulaminu Sklepu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

   2. W przypadku dokonania przez Klienta hurtowego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Organizator uprawniony jest do potrącenia poniesionych przez Organizatora kosztów przesyłki towaru. Tym samym Organizator uprawniony jest do zwrócenia uiszczonej przez Klienta hurtowego ceny towarów pomniejszonej o koszt przesyłki od Organizatora do Klienta hurtowego, w wysokości określonej w oparciu o tabelę zawartą w załączniku do niniejszego regulaminu.

   3. W przypadku dokonania przez Klienta hurtowego częściowego odstąpienia od umowy zawartej na odległość (tzw. zwrotu części zakupionych towarów), Organizator uprawniony jest do potrącenia poniesionych przez niego kosztów przesyłki całego zamówienia ze zwracanej Klientowi hurtowemu ceny w/w towarów, w wysokości proporcjonalnej do udziału ceny zwracanych towarów w ogólnej cenie danego zamówienia.

   4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym punkcie, koszty związane ze zwrotem towaru do Organizatora (w szczególności zaś koszty wysyłki i zabezpieczenia towaru) ponosi Klient hurtowy.

   5. Postanowienia niniejszego punktu mają również zastosowanie do odstąpienia przez Klienta hurtowego od umowy zawartej na odległość przed dostarczeniem mu towaru. Jest to jednoznaczne z tym, że Organizator obciąży Klienta hurtowego poniesionymi przez niego kosztami przesyłki towaru, w wysokości określonej w oparciu o tabelę zawartą w załączniku do niniejszego regulaminu.

  5. Czas trwania Promocji, zmiany regulaminu

   1. Promocja trwa od dnia 01 sierpnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

   2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji.

   3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym momencie trwania Promocji.

   4. Zakończenie Promocji oraz zmiany niniejszego regulaminu wejdą w życie wraz z momentem ich ogłoszenia pod adresem wskazanym w pkt. 12.6.2 niniejszego regulaminu.

  6. Postanowienia końcowe

   1. Niniejszy regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy.

   2. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu, pod adresem https://offroad-express.com/pl/content/8-regulamin

   3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2023 r.