Szukaj wg marki pojazdu

Marka

Model

Generacja

Historia wyszukiwań

Szukaj wg producenta

Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie produkty (bez dopasowania do konkretnego modelu auta) kliknij przycisk poniżej

Polityka prywatności

 1. §1 Definicje

  1. Administrator - Administrator danych osobowych - definicja ustawowa. Zgodnie z art. 4 pkt 7 rozporządzenie RODO pojęcie administrator danych osobowych oznacza organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

  2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

  3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

  4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

  5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) OFFROAD-EXPRESS.COM.

  6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

  7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. §2 Informacje ogólne

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) RODO. RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych w organizacjach, które oferują towary i usługi dla obywateli Unii Europejskiej (UE) lub dla takich, które zbierają i analizują dane powiązane z obywatelami UE – niezależnie od tego gdzie organizacje te się znajdują.

  2. Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

  3. Dane osobowe zbierane przez Administratora sklepu internetowego OFFROAD-EXPRESS.COM są przetwarzane zgodnie z w/w przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

  4. Administrator OFFROAD-EXPRESS.COM będzie dokładał szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych mu przez Klientów i osoby zainteresowane.

  5. Administrator z należytą starannością będzie dobierał i stosował wszelkie możliwe środki techniczne o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające pełną ochronę przetwarzanych danych, w szczególności będzie zabezpieczał dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

  6. W związku z oferowanym asortymentem przez OFFROAD-EXPRESS.COM Administrator danych osobowych nie zamierza przetwarzać danych osobowych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

 3. §3 Warunki Zawierania Umowy Sprzedaży

  1. Administratorem danych osobowych jest spółka pod nazwą Asports Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem z adresem ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000769031, o Numerze Identyfikacji Podatkowej 6793179906, o kapitale zakładowym w kwocie 5 000,00 zł

  2. W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

   1. - poczty elektronicznej: sales@offroad-express.com

   2. - poczty tradycyjnej: Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków

   3. - formularza kontaktowego, który możesz znaleźć pod adresem https://offroad-express.com/contact-pol.html

   4. - telefonu +48 517 653 636

  3. Przedstawicielem administratora danych osobowych do reprezentowania go w zakresie obowiązków wynikających z RODO jest: Dariusz Nosal

 4. §4 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  1. Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

   1. przed zawarciem umowy w czasie przeglądania oferty sklepu internetowego, w celu założenia konta, tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w sklepie internetowym OFFROAD-EXPRESS.COM, takie jak: adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, adres zamieszkania bądź adres do wysyłki;

   2. w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów;

   3. w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;

   4. w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło;

   5. w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;

   6. w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;

   7. w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;

   8. w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;

   9. w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;

   10. w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail,

 5. §5Kategorie gromadzonych danych osobowych

  1. Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

   1. - dane kontaktowe;

   2. - dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym;

   3. - dane dotyczące zamówień w Sklepie internetowym;

   4. - dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;

 6. §6 Dobrowolność podania danych osobowych

  1. Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 7. §7 Czas przetwarzania danych

  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usuwane w następujących przypadkach:

   1. kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę, w przypadku gdy jest ona wymagana;

   2. kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat;

   3. po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

  2. Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

  3. Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

  4. Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

 8. §8 Odbiorcy danych osobowych

  1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:

   1. organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO bądź podmiot powołany w jego miejsce, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,

   2. dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu sklepu internetowego np. w celu realizacji zamówienia (dostawcy), w sprawach dotyczących płatności oraz w sprawach księgowych. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania. Wykaz dostawców możliwy jest do uzyskania w drodze bezpośredniego zapytania skierowanego do pracowników naszego sklepu.

 9. §9 Prawa osoby, której dane dotyczą

  1. Na podstawie RODO masz prawo do:

   1. - żądania dostępu do swoich danych osobowych;

   2. - żądania sprostowania swoich danych osobowych;

   3. - żądania usunięcia swoich danych osobowych;

   4. - żądania o graniczenia przetwarzania danych osobowych;

   5. - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

   6. - żądania przenoszenia danych osobowych.

  2. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

 10. §10 Prawo dostępu do danych osobowych

  1. Masz prawo uzyskania od Administratora informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

  2. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

   1. - dostępu do danych osobowych;

   2. - uzyskania szczegółowych informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

   3. - uzyskania kopii swoich danych osobowych.

  3. Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie w sposób podany wyżej.

 11. §11 Prawo do sprostowania danych osobowych

  1. Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

  2. Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie w sposób podany wyżej. Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.

 12. §12 Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym”

  1. Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

   1. - Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

   2. - wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

   3. - Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

   4. - wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

   5. - wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

  2. Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

  3. Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie w sposób podany wyżej.

 13. §13 Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  1. Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

   1. - kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

   2. - gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

   3. - Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

   4. - gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

  2. Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie w sposób podany wyżej.

 14. §14 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

  1. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

   1. - przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

   2. - przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

  2. Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie w sposób podany wyżej.

 15. §15 Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych

  1. Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

  2. Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

  3. Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie w sposób podany wyżej.

 16. §16 Prawo do cofnięcia zgody

  1. Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

  2. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

  3. Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie w sposób podany wyżej.

 17. §17 Skarga do organu nadzorczego

  1. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

  2. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 18. §18 Pliki „cookies” Informacje ogólne

  1. Podczas przeglądania stron internetowych sklepu internetowego OFFROAD-EXPRESS.COM są używane pliki „cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych sklepu Internetowego.

  2. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować sklep internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

  3. Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 19. §19 Bezpieczeństwo

  1. Stosowane przez Administratora "Cookies" są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

  2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 20. §20 Rodzaje wykorzystywanych

  1. Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

   1. - Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia.Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

   2. - Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

 21. §21 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

  1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

   1. Konfiguracji serwisu

    1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

    2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

    3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

    4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

    5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

   2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

    1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

    2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

    3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

   3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

    1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

    2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

   4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

    1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

   5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

    1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

   6. Świadczenia usług reklamowych

    1. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

   7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 22. §22 Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach

  1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

   1. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

   2. www.dropbox.com [administrator cookies: Dropbox, Inc z siedzibą w USA]

  2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

   1. IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie]

   2. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

   3. Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]

   4. Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]

  3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

   1. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

  4. Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:

   1. Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

   2. Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

   3. Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]

   4. PayU [administrato cookies: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu]

  5. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

   1. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

   2. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

   3. Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]

  6. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

   1. opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

   2. ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]

   3. allegro.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]

  7. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

   1. skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

 23. §23 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 24. §24 Wymagania Serwisu

  1. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

  2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

 25. §25 Zmiany w Polityce Cookie

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

  2. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookies zawsze będą publikowane na tej stronie.

  3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.